top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ


(müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları ve ziyaretçiler için )

İstanbul Airport Express Hotel ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla;
Merkez ve Şube işyerlerimizden, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak üzere toplanan
kişisel verilerinizin kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, bu kişisel
verileri talep etmeye kanunen yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK'nın öngördüğü
şartlarda sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz
ŞİRKET tarafından; müşterileri, potansiyel müşterileri, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları ve
ziyaretçileri gibi taraflardan; kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem
bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri ile pazarlama bilgileri gibi kategorilerde işlemeye konu
olabilecek kişisel veriler örnek olarak aşağıdaki gibidir:
Kimlik kartı bilgileri (Ad Soyad, TC Kimlik No, Doğum tarihi, Doğum yeri, Anne-Baba adı, Nüfus
cüzdanı seri ve sıra no, Cinsiyet, Medeni hali, Kayıtlı olduğu il- ilçe, Mahalle-köy, Cilt no, Aile sıra
no, Sıra no, Verildiği yer, Veriliş nedeni, Veriliş tarihi, Kayıt no), Telefon numarası, Cep telefonu
numarası, e-posta adresi,İkamet adresi, İşyeri adresi, Araç plaka bilgisi, Alışveriş geçmişi bilgileri,
Fatura bilgileri, Senet bilgileri, Çek bilgileri, Banka ve şube bilgisi, Banka IBAN numarası, Adli
makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler, Kamera kayıtları
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, merkez ve şube işyerlerimizden, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak
üzere; ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde sözleşmelerin ifa edilmesi, kanundaki
açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza
tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla
sınırlı olarak toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz;

 •  İş faaliyetlerinin yürütülmesi

 •  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 •  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 •  Mal / Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

 •  Mal / Hizmet satış sürelerinin yürütülmesi

 •  Fiziksel mekan güvenliğinin temini

 •  Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

 •  Ürün ve Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 •  Yetkili kişi, Kurum ve Kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde işlenecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere,
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle
Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz
gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 •  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 •  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin
1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden
önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;
a) Adınızın, soyadınızın ve imzanızın,
b) T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik
numaranızın,
c) Talep konunuzun,
ç) Tebligat adresinizin,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın;
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi
gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak
İstanbul Airport Express Hotel, Yavuz Selim, Gölhisar Sk. No:1, 34275 Arnavutköy/İstanbul
adresine elden verebilir veya taahhütlü posta ile gönderebilirsiniz.
E-postayoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@expressplushotel.com adresine
yapabilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması
gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET
tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde
aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu
nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri
içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. 

bottom of page